Bidding

Wales & Borders and Metro Franchise

MTR has a dedicated, talented and innovative team in MTR Cymru Ltd and its Cardiff-based delivery partner BAM Nuttall Ltd who together have submitted exciting and ambitious proposals to the Welsh Government’s expert body, Transport for Wales, for the contract to run the Wales and Borders Rail Service and South Wales Metro from October 2018 for a period of 15 years.

The Welsh Government will announce the successful bidder for the new Wales and Borders Rail Service and South Wales Metro in Spring 2018.

MTR Cymru knows how vital this once-in-a-generation opportunity will be in transforming people's everyday lives in Wales and the border counties of England, catalysing balanced economic growth right across Wales, boosting national pride and confidence, and fostering a transition to sustainable lifestyles for future generations to come.  MTR and BAM Nuttall fully support the Welsh Government’s vision for:

“a high-quality, safe, affordable, accessible and sustainable public transport system of which the people of Wales can be proud. We believe that creating an effective, integrated transport network will enhance the social and economic prospects for the whole of Wales, connecting people, communities and businesses to jobs, facilities, services and markets in an affordable and sustainable way” (‘Summary of Consultation Responses to the Design of Wales and Borders Rail Service Including Metro’ July 2017).

MTR brings to this process our recognised world leadership in running metro, commuter rail and light rail services.

We are also known for our global expertise and experience in designing, building and managing integrated rail and transport-related infrastructure developments.

As the operator of metro systems in 7 major cities worldwide, MTR delivers punctual and efficient services for over 11.6 million people each day or more than 3.7 billion journeys every year.

MTR is an acknowledged world leader in ’rail + property’ development, and manages shopping malls, retail units, apartments and other major buildings along some of its lines.

We have won more than 50 awards in 2016 including in London, Sweden, Melbourne and Hong Kong, and MTR was listed in Fortune magazine’s “Change the World” list in 2017 in recognition of its corporate responsibility work.

MTR Corporation’s global headquarters are in Hong Kong and its European headquarters are in London.

 

 

 

MTR in Europe

MTR Crossrail is the operator of Transport for London’s Crossrail concession (which will be renamed the Elizabeth line when fully open), and is currently running TfL Rail services between Liverpool Street in London and Shenfield in Essex.  MTR will begin running services between: Heathrow and Paddington in May 2018; Paddington and Abbey Wood in December 2018; Paddington and Shenfield in May 2019; and full through services (including to Reading) in December 2019.

MTR has operated South Western Railways, one of the largest UK franchises, as a joint venture with First Group since August 2017 providing commuter services between central and South West London and suburban and regional services in the counties of SurreyHampshire and Dorset, as well as regional services in DevonSomersetBerkshire and Wiltshire. First MTR South Western Trains Ltd will deliver new trains, redeveloped stations, and a range of other enhancements which will improve both rail services and customer experience.

Other features of MTR in Europe include:

 • MTR was a joint venture partner in the highly successful London Overground Rail Operations Ltd (LOROL), which held the concession from November 2007 until November 2016. 
 • Elsewhere in Europe, MTR’s contract to operate the Stockholm Metro (Tunnelbanen) has been successfully extended; we also run the Stockholm Pendeltåg commuter railway and provide open access MTR Express services between Stockholm and Gothenburg.
 • MTR has won UK National Rail Awards Passenger Operator of the Year Award for two consecutive years in a row (2017 and 2016) for LOROL’s operation of London Overground.
 • MTR has won London Transport Awards Rail Operator of the Year Award (2017) for MTR Crossrail.
 • MTR is part of a case study by the Involvement & Partnership Association for our exemplary industrial relations at MTR Crossrail.
 • MTR has won Swedish Quality Index Best Operator in Sweden (2016 and 2017) for its intercity Sweden MTR-Express. 
 • MTR has won the 2014 Swedish Quality Award by the Swedish Institute for Quality. The prestigious prize is awarded annually by His Majesty King Carl XVI Gustaf to an organisation that serves as a role model for quality work and which has demonstrated a long-term, systematic approach to implementing quality improvements.

 

 

MTR Global

In Hong Kong, MTR runs the metro, light rail and Airport Express services, and is the developer and manager of significant rail-related property interests. We do not receive government subsidy for our day-to-day operations. The Hong Kong metro system is one of the busiest and highest performing railways in the world with 99.9% of passenger journeys delivered on-time.  We also manage 13 shopping malls and more than 1,300 retail units in stations along the line.

Other features of our global business include:

 • MTR delivered two major projects in Hong Kong during 2016, including our newly-launched South Island Line which includes four new stations and a new mega interchange. The first year of operation on the line saw on-time passenger journey performance of 99.9%. A further two projects, the Express Rail Link and the Shatin to Central Link, are under construction.
 • MTR operates high quality railway services in Beijing, Hangzhou and Shenzhen in Mainland China.
 • MTR is lead shareholder in a joint venture contract operating the vertically integrated Melbourne Trains Melbourne (MTM) and has overseen extensive service improvements on punctuality, reliability, safety, asset management and customer satisfaction during since 2009. Having successfully achieved all performance targets set by the Victorian State Government in the initial eight-year concession, MTR was recently awarded a new concession to continue to operate and maintain the MTM for another seven years up to 2024 with a further three-year extension option.
 • MTR leads the Public-Private-Partnership (PPP) consortium which will deliver and operate the Sydney Metro North West (SMNW) in Australia during the first half of 2019.
 • MTR won British Construction Industry International Project of the Year Award (2017) for Hong Kong South Island Line (East) extension. 
 • MTR was named Asia Pacific Digital Transformer of the Year (2017) at the International Data Corporation (IDC)’s inaugural DX awards, building on its previous selection from IDC as Hong Kong Digital Transformer of the Year.
 • MTR was awarded the Australian Training Awards Large Employer of the Year Award (2016) for MTR’s Melbourne Metropolitan Railway.

 

 

 

 

Masnachfraint Cymru a'r Gororau a'r Metro

Mae gan MTR dîm ymroddedig, talentog ac arloesol yn MTR Cymru Ltd a'i bartner cyflenwi sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd, BAM Nuttall Ltd, sydd, gyda'i gilydd, wedi cyflwyno cynigion cyffrous ac uchelgeisiol i gorff arbenigol Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, ar gyfer y contract i redeg Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru o fis Hydref 2018 am gyfnod o 15 mlynedd.  

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r cynigydd llwyddiannus ar gyfer y Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau newydd a Metro De Cymru yn ystod Gwanwyn 2018.

Mae MTR Cymru yn gwybod pa mor hollbwysig yw'r cyfle unwaith mewn cenhedlaeth hwn i drawsnewid bywydau bob dydd pobl yng Nghymru a siroedd y gororau yn Lloegr, ysgogi twf economaidd cytbwys ledled Cymru, hybu balchder cenedlaethol a hyder, a meithrin cyfnod pontio i ffyrdd cynaliadwy o fyw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  Mae MTR a BAM Nuttal yn cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru yn llawn ar gyfer:

"system trafnidiaeth gyhoeddus ddiogel, fforddiadwy, hygyrch a chynaliadwy o ansawdd uchel y gall pobl Cymru ymfalchïo ynddi. Rydym yn credu y bydd creu rhwydwaith trafnidiaeth integredig, effeithiol yn gwella’r rhagolygon cymdeithasol ac economaidd ar gyfer Cymru gyfan, ac yn cysylltu pobl, cymunedau a busnesau â swyddi, cyfleusterau, gwasanaethau a marchnadoedd mewn modd fforddiadwy a chynaliadwy" (‘Crynodeb o'r Ymatebion i'r Ymgynghoriad ar Ddylunio Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, gan gynnwys y Metro’ Gorffennaf 2017).

Mae MTR yn cynnig ein harweinyddiaeth sy'n gydnabyddedig ledled y byd mewn rhedeg gwasanaethau metro, rheilffyrdd cymudwyr a rheilffyrdd ysgafn i'r broses hon.

Rydym hefyd yn adnabyddus am ein harbenigedd a'n profiad byd-eang mewn dylunio, adeiladu a rheoli datblygiadau seilwaith rheilffyrdd a thrafnidiaeth integredig.

Fel gweithredwr systemau metro mewn 7 dinas fawr ledled y byd, mae MTR yn darparu gwasanaethau prydlon ac effeithlon i fwy na 11.6 miliwn o bobl bod dydd neu fwy na 3.7 biliwn o deithiau bob blwyddyn.

Mae MTR yn arweinydd byd-eang cydnabyddedig mewn datblygu ‘rheilffyrdd ac eiddo’, ac mae'n rheoli canolfannau siopa, unedau manwerthu, fflatiau ac adeiladau mawr eraill ar hyd rhai o'i linellau.

Rydym wedi ennill dros 50 o wobrau yn 2016 gan gynnwys yn Llundain, Sweden, Melbourne a Hong Kong, a chafodd MTR ei gynnwys ar restr “Change the World” cylchgrawn Fortune yn 2017 i gydnabod ei waith ym maes cyfrifoldeb corfforaethol.

Mae pencadlys byd-eang MTR Corporation yn Hong Kong ac mae ei bencadlys Ewropeaidd yn Llundain.

MTR yn Ewrop

MTR Crossrail yw gweithredwr consesiwn Crossrail Transport for London (a fydd yn cael ei ailenwi'n llinell Elizabeth pan fydd wedi agor yn llawn), ac ar hyn o bryd mae'n rhedeg gwasanaethau Rheilffyrdd TfL rhwng Liverpool Street yn Llundain a Shenfield yn Essex.  Bydd MTR yn dechrau rhedeg gwasanaethau rhwng: Heathrow a Paddington ym mis Mai 2018; Paddington ac Abbey Wood ym mis Rhagfyr 2018; Paddington a Shenfield ym mis Mai 2019; a gwasanaethau trwodd llawn (gan gynnwys i Reading) ym mis Rhagfyr 2019.

Mae MTR wedi gweithredu South Western Railways, un o fasnachfreintiau mwyaf y DU, fel cyd-fenter â First Group ers mis Awst 2017 yn darparu gwasanaethau cymudwyr rhwng canol a De-orllewin Llundain a gwasanaethau maestrefol a rhanbarthol yn siroedd Surrey, Hampshire a Dorset, yn ogystal â gwasanaethau rhanbarthol yn Nyfnaint, Gwlad yr Haf, Berkshire a Wiltshire. Bydd First MTR South Western Trains Ltd yn darparu trenau newydd, gorsafoedd wedi'u hailddatblygu ac amrywiaeth o welliannau eraill a fydd yn gwella gwasanaethau rheilffyrdd a phrofiad cwsmeriaid.

Mae nodweddion eraill MTR yn Ewrop yn cynnwys:

 • Roedd MTR yn bartner cyd-fenter yn y London Overground Rail Operations Ltd (LOROL) llwyddiannus iawn, a wnaeth ddal y consesiwn rhwng mis Tachwedd 2007 tan fis Tachwedd 2016.
 • Mewn rhannau eraill o Ewrop, mae contract MTR i weithredu Metro Stockholm (Tunnelbanen) wedi cael ei ymestyn yn llwyddiannus; rydym hefyd yn rhedeg rheilffyrdd cymudwyr Pendeltåg Stockholm ac yn darparu gwasanaethau MTR Express mynediad agored rhwng Stockholm a Gothenburg.
 • Mae MTR wedi ennill Gwobr Gweithredwr Teithwyr y Flwyddyn Gwobrau National Rail UK am ddwy flynedd yn olynol (2017 a 2016) am weithrediad LOROL o wasanaeth Uwchddaearol Llundain.
 • Mae MTR wedi ennill Gwobr Gweithredwr Rheilffyrdd y Flwyddyn Gwobrau Trafnidiaeth Llundain (2017) am MTR Crossrail.
 • Mae MTR yn rhan o astudiaeth achos gan y Gymdeithas Cynnwys a Phartneriaeth am ein cysylltiadau diwydiannol rhagorol yn MTR Crossrail.
 • Mae MTR wedi ennill Gweithredwr Gorau Mynegai Ansawdd Sweden (2016 a 2017) am ei MTR-Express Sweden rhwng dinasoedd.
 • Mae MTR wedi ennill Gwobr Ansawdd Sweden 2014 gan Sefydliad Ansawdd Sweden. Rhoddir y wobr mawr ei bri hon yn flynyddol gan Ei Fawrhydi y Brenin Carl XVI Gustaf i sefydliad sy'n fodel rôl am waith o ansawdd ac sydd wedi dangos dull hirdymor, systematig o weithredu gwelliannau o ansawdd.

MTR Global

Yn Hong Kong, mae MTR yn rhedeg y gwasanaethau metro, rheilffyrdd ysgafn ac Airport Express, ac mae'n datblygu ac yn rheoli buddiannau eiddo sylweddol sy'n ymwneud â rheilffyrdd. Nid ydym yn cael cymhorthdal gan y Llywodraeth am ein gweithrediadau o ddydd i ddydd. System metro Hong Kong yw un o'r rheilffyrdd prysuraf ac sy'n perfformio orau yn y byd gyda 99.9% o deithiau yn cyrraedd ar amser.  Rydym hefyd yn rheoli 13 o ganolfannau siopa a dros 1,300 o unedau manwerthu mewn gorsafoedd ar hyd y llinell.

Mae nodweddion eraill ein busnes byd-eang yn cynnwys y canlynol:

 • Cyflawnodd MTR ddau brosiect mawr yn Hong Kong yn ystod 2016, gan gynnwys ein South Island Line a lansiwyd yn ddiweddar sy'n cynnwys pedair gorsaf newydd a chyfnewidfa fawr newydd. Yn ystod y flwyddyn gyntaf o weithredu ar y llinell roedd 99.9% o deithiau ar amser. Mae dau brosiect arall, yr Express Rail Link a'r Shatin to Central Link wrthi'n cael eu hadeiladu.
 • Mae MTR yn gweithredu gwasanaethau rheilffyrdd o ansawdd uchel yn Beijing, Hangzhou a Shenzhen ar dir mawr Tsieina.
 • Mae MTR yn rhanddeiliad arweiniol mewn contract cyd-fenter yn gweithredu Melbourne Trains Melbourne (MTM) sydd wedi'i integreiddio'n fertigol ac mae wedi bod yn gyfrifol am welliannau helaeth i wasanaethau o ran prydlondeb, dibynadwyedd, diogelwch, rheoli asedau a boddhad cwsmeriaid ers 2009. Ar ôl cyflawni'r holl dargedau perfformiad a osodwyd gan Lywodraeth Talaith Victoria yn llwyddiannus yn y consesiwn 8 mlynedd cychwynnol, dyfarnwyd consesiwn newydd i MTR yn ddiweddar i barhau i weithredu a chynnal MTM am saith mlynedd arall hyd at 2024 gydag opsiwn i ymestyn am dair blynedd arall.
 • Mae MTR yn arwain y consortiwm partneriaeth cyhoeddus-preifat (PPP) a fydd yn darparu ac yn gweithredu Sydney Metro North West (SMNW) yn Awstralia yn ystod hanner cyntaf 2019.
 • Enillodd MTR Wobr Prosiect Rhyngwladol y Flwyddyn Diwydiant Adeiladu Prydain (2017) am estyniad Llinell Ynys De Hong Kong (Dwyrain).
 • Cafodd MTR ei enwi'n Drawsnewidiwr Digidol y Flwyddyn Asia a'r Môr Tawel (2017) yng ngwobrau DX cyntaf y Gorfforaeth Data Rhyngwladol (IDC), gan adeiladu ar wobr flaenorol gan IDC fel Trawsnewidiwr Digidol y Flwyddyn Hong Kong.
 • Enillodd MTR Wobr Cyflogwr Mawr y Flwyddyn Gwobrau Hyfforddi Awstralia (2016) am Rheilffyrdd Metropolitan Melbourne MTR.